Strategialuonnos vuosille 2013–2018

Flanels ry:n hallitus on aloittanut loppuvuodesta 2012 uuden strategian valmistelun. Uuden strategian luonnos on nyt valmiina (alla) ja sitä esitetään hyväksyttäväksi torstain 25.7.2013 vuosikokouksessa vuosille 2013–2018. Strategian tarkistamista esitetään tehtäväksi 2016.

Uudessa strategiassa Flanels ry:n painotuksiin kilpa- ja harrastetoiminnan välillä tulee muutoksia. Mahdollisuuksia nähdään mm. liikunnan harrastetoimintaan liittyvässä ”liiketoiminnassa”. Myös mahdollisiin muutoksiin kuntakentässä varaudutaan.

Strategiaa on vielä mahdollista kommentoida os. toimisto@flanels.org.

FLANELS RY:n STRATEGIA VUOSILLE 2013–2018

Visio

Flanels ry on aktiivinen, hyvin organisoitu ja toimintaansa mukaan houkuttele salibandyn erikoisseura, joka toimii tarvittaessa myös muun harrasteurheilun saralla. Erikoisseuran sijaan voimme myös olla osa seuraliittoumaa tai uutta seuraa, mikäli toimintaedellytysten turvaaminen sitä vaatii.

Toiminta-ajatus

Toimintamme tarjoaa kaikenikäisille yhdessä tekemistä, elämyksiä ja haasteita sekä edistää terveyttä ja liikunnallisia elämäntapoja.

Keskeiset muutokset toimintaympäristössä

Kuntakentässä saattaa tapahtua muutoksia kuntarakenteita koskien, mikä saattaa vaikuttaa mm. taloudellisiin toimintaedellytyksiin. Kuntatalous kiristynee kaikissa tilanteissa tulevaisuudessa. Joutsan ja Luhangan syntyvä vuosi-ikäluokka asettunee n. 30 hengen tasolle, mikä hankaloittaa mm. kilpatoimintaa.

 

STRATEGISET PÄÄTAVOITTEET

Kilpatoiminta

Kilpatoiminnan rooli muuttuu, ehkä jopa pienentyy. Kilpatoiminta on jatke lapsuusiän harrastetoiminnalle, josta taas aikanaan palataan seuran harrastetoiminnan pariin. Aikuisjoukkueissa korostetaan pelaajiston ja juniorijoukkueissa vanhempien vastuunkantoa erityisesti organisointia ja kausien läpivientiin liittyviin rutiineihin liittyen. Kilpatoiminnan määrä ja laajuus vastaa kulloiseenkin kysyntään. A-B-junioreissa sekä aikuisikäisissä tavoitellaan laajempaa seurayhteistyötä yhteisjoukkueiden muodossa. Nuoremmissa ikäluokissa taas tavoitellaan seurayhteistyötä mm. sarjayhteistyönä.

Avaintavoite: kilpatoiminta on hyvin järjestetty ja organisoitu

Mittarit: kilpajoukkueiden määrä, kilpajoukkueiden toimintaan osallistuvien pelaajien ja toimihenkilöiden määrä, toteutunut yhteistyö

Kilpatoiminta – lahjakkaat pelaajat

Lahjakkaimmille junioripelaajille luodaan pelaajapolku, joka mahdollistaa kehittymisen huipputasolle. Peli- ja harjoitusmäärät ovat korkeita, harjoittelu ympärivuotista, hyvin suunniteltua ja tavoitteellista. Pelejä pyritään tarjoamaan kahdesta eri sarjasta joko eri juniori-ikäluokista, juniori-aikuis-sarja-yhdistelmällä tai rinnakkaisedustuksin. Ikäluokkajoukkueisiin ja alueleireille osallistumista tuetaan taloudellisesti. Yläkoulun liikuntakerhotoiminnan ja lukion liikuntalinjan säilymistä tuetaan ja kehitetään niiden sisältöjä.

Avaintavoite: pelaajien kehittyminen huipputasolle on mahdollista

Mittarit: lahjakkaiden pelaajien määrä, panostettu euromäärä

Kilpatoiminta – oheisharjoittelu

Erityisesti juniori-ikäisille varmistetaan riittävä oheisharjoittelu lajiharjoittelun lisäksi. Oheisharjoittelu on lajirajat ylittävää, ja kehittää mm. kimmoisuutta, koordinaatiota, nopeutta, voimaa sekä kehittää yleistä urheilullisuutta. Mahdollisimman monen lajin harrastamismahdollisuutta tuetaan kaikissa vaiheissa. Aikuisia kannustetaan lajiharrastusta tukevaan ja vammoja ehkäisevään oheisharjoitteluun.

Avaintavoite: harjoittelu on monipuolista ja vammoja ehkäistään

Mittarit: oheisharjoittelun osuus kokonaisharjoittelusta kilparyhmissä

Harrastetoiminta – salibandy, sähly

Harrastetoiminnan kysyntä kasvaa lähivuosina. Suositut toimintaryhmät jatkavat ja uusia perustetaan kysynnän mukaan. Tarjontaa pyritään ylläpitämään kaikenikäisille. Toiminnan laatuun panostetaan tarjoamalla lajiohjausta. Turnaukset ja ystävyysottelut tuovat lisäkipinää. Harrastetoiminnan järjestäminen tuo kohtuullista tuottoa seuralle.

Avaintavoite: kysyntään vastataan

Mittarit: harrasteryhmien määrä, harrasteryhmien toimintaan osallistuvien pelaajien ja toimihenkilöiden määrä, muut toteutuneet tempaukset

Harrastetoiminta – muut lajit, oheisharjoittelu

Ihmisten tietous terveysliikunnan merkityksestä kasvaa, mikä nostaa harrasteliikuntaan kohdistuvaa kysyntää. Lajirepertuaariin kuuluu jo suunnistus, joka tukee salibandyn oheisharjoittelua. Flanels ylläpitää valmiutta laajentaa harrastetoiminnassa tarvittaessa nopeasti myös muihin lajeihin, mikäli kysyntä kasvaa. Harrastetoiminnan järjestäminen tuo kohtuullista tuottoa seuralle.

Avaintavoite: kysyntään vastataan

Mittarit: harrastajien määrä suunnistuksessa, uudet lajit ja niiden harrastajamäärät

Varainhankinta ja talous

Seuratasolla tehdään pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia sekä vuokrasopimuksia tienvarsitauluista. Lisävaroja voidaan kerätä julkaisuilla. Joukkuetasolla tehdään kohtuullinen määrä yhteisiä varainhankintatempauksia kausimaksujen alentamiseksi erityisesti junioriryhmissä. Julkisen tuen merkitys nykytoiminnan laajuuteen on huomattava, joten seuran on ponnisteltava vähintään nykytason turvaamiseksi kuntarakenteen muutoksista huolimatta.

Avaintavoite: varainhankinta mahdollistaa panostuksia, kausimaksut ovat kohtuullisia

Mittarit: seuratason sopimusten yhteisarvo, julkisen tuen arvo, varainhankinnan osuus kausimaksuista

Organisaatio

Hallintoon ja avaintehtäviin pyritään löytämään ja sitouttamaan joka vuosi uusia henkilöitä. Tavoitteena on vapaaehtoisten työkuormien tasoittaminen. Vapaaehtoisten jaksamiseen ja virkistämiseen panostetaan. Taloushallinto ym. vastaavat tehtävien ulkoa ostamista jatketaan.

Valmentajille, joukkueenjohtajille ja ohjaajille maksetaan vähintään kulut peittäviä kulukorvauksia, tarvittaessa myös palkkioita. Ohjaajia ja valmentajia kannustetaan osallistumaan seuran kustantamaan tai järjestämään koulutukseen. Säännöllistä toimitsijakoulutusta jatketaan, erotuomarikoulutukset pyritään aloittamaan.

Avaintavoite: vapaaehtoisten työkuormia tasataan

Mittarit: seuran toimihenkilöiden määrä, koulutukseen osallistuneiden määrä, koulutustapahtumien määrä, ulkoistettujen palveluiden arvo euroissa

Organisaatio – palkattu henkilöstö

Urheilun ja liikunnan kysyntä kasvaa, eikä seura voi merkittävällä tavalla kasvaa nykylaajuuttaan suuremmaksi yksin vapaaehtoisvoimin. Samalla vaatimustaso niin harraste- kuin liikuntaryhmien laatua kohtaan kasvaa. Palkattu henkilöstö on mahdollista joko julkisen tuen, huomattavien seurafuusioiden tai resurssien yhdistämisen kautta. Flanels yllä pitää valmiutta harkita ja valmistella henkilöstön palkkaamista, mikäli tarve sitä vaatii ja siihen on taloudellisia mahdollisuuksia. Palkattu henkilöstö mahdollistaisi palveluiden tuottamisen muille organisaatioille, kuten kunnille tai muille yhdistyksille.

Mittari: onko palkattua henkilöstöä vai ei

Organisaatio – muutokset yhdistyskentässä

Kuntakentän ja ikärakenteen muutokset saattavat tuoda nopeastikin muutoksia myös urheiluseuratoimintaan. Flanels pyrkii jatkamaan itsenäisenä erikoisseurana, mutta ylläpitää valmiutta tiivistää oleellisesti yhteistyötä joko oman paikkakunnan muiden lajiseurojen tai naapurikuntien salibandyseurojen kanssa sulkematta pois jopa yhdistymisiä.

Mittari: yhteistyön muodot

Olosuhteet ja edellytykset

Salivuorojen aikataulujen sopivuudella ohjaajille ja harrastajille on oleellinen vaikutus ryhmien suosioon ja kilpajoukkueiden harjoitusaktiivisuuteen. Salivuorojen riittävällä määrällä (kerrat per viikko, tuntimäärä per harjoitus) on oleellinen vaikutus toiminnan laatuun erityisesti kilpatoiminnassa. Salivuorojen sopivaksi mitoitetulla määrällä on vaikutus kustannuksiin salivuokrien kautta. Kilpailu ydintalven salivuoroista on Joutsassa kovaa, mutta muutoin liikuntahallilla on jopa vajaakäyttöä. Hartolan uusi liikuntahalli tuo vaihtoehtoja sisäkaudesta 2014–2015 alkaen. On ilmeinen tarve koventaa ja tiukentaa salivuorojen haku- ja perusteluprosessia.

Avaintavoite: optimoitu määrä saliaikaa tehokkaasti käytettynä

Mittari: myönnetyt salivuorot (tuntimäärä, päivät, per ryhmä)

 

STRATEGIAN SEURANTA

Mittarit: seurataan ja arvioidaan strategian toteutumista ensisijassa mittarien kautta

Hallitustasolla: jokainen päätös punnitaan, onko se strategian mukainen

Vuosikokoustasolla: oliko mennyt vuosi strategian mukainen, onko tuleva strategian mukainen

Päivitys: kolmen toimintavuoden jälkeen tai tarvittaessa